OPTIMIZE:
css

תנאי שימוש בארנק האלקטרוני של אופל בלאנס

לקוח יקר

חברת אופל בלאנס (2006) בע"מ ("החברה"), המספקת מגוון רחב של שירותים פיננסיים ללקוחותיה בפריסה ארצית, מזמינה אותך להצטרף לשירות הארנק האלקטרוני שלה, כהגדרתו להלן, , אשר ישולב במגוון הרחב של שירותיה הפיננסיים של החברה המסופקים ללקוחותיה, והכל כמפורט בתנאי השימוש שלהלן.  

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם תעשה שימוש בשירותים המוצעים. מובהר כי השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן ותנאים אלו יחולו על מגוון השירותים שיוצעו על החברה ומוסדרים בתנאי השימוש, כפי שיהיו מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.   

תמצית תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו מהווים חוזה שירותי תשלום ויחולו עליהם הוראות חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019. הנוסח המלא של התנאים מפורט בתנאי השימוש כפי שהם מובאים להלן.

החברה מספקת שירות תשלום של ארנק האלקטרוני שהוא אמצעי תשלום, המופעל באמצעות אפליקציה או אתר מותאם, ומשויך למספר הנייד או האימייל שברשותך. 

השימוש בארנק האלקטרוני מאפשר להעביר ולקבל כספים מלקוחות החברה, לטעון כספים לארנק האלקטרוני או לכרטיס הנטען במגוון אמצעים, להמיר כספים למט"ח ולבצע העברות כספים בארץ ובחו"ל. החברה תהיה רשאית לשנות ולהוסיף על השירותים הקיימים בארנק האלקטרוני בכל עת, או להפסיק את אספקתם של חלק מהשירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי. כיום השירות מתבצע בשקלים בלבד – אך החברה צפויה לספק שירותי מט"ח והעברות בינלאומיות בעתיד, ושירותים נוספים, הכל כפי שהחברה תודיע מעת לעת. 


כל המושגים המופיעים בתמצית תנאי השימוש יהיו כהגדרתם בסעיף ‏2 להלן.

1.    הרשמה לארנק האלקטרוני: ההרשמה לארנק האלקטרוני תתבצע באמצעות הצטרפות בכל אחד מסניפי החברה (או בכל דרך אחרת שתאפשר החברה מעת לעת) ולבצע הליך זיהוי במסגרתו תצטרך לספק פרטים אישיים, כמו שמך המלא, כתובת ואמצעי זיהוי, וכן לספק פרטים נוספים כפי שתדרש במסגרת הליך הזיהוי והכרת הלקוח, לפי כל דין. לאחר ההרשמה, ניתן להוריד את האפליקציה בחנות האפליקציות הרלוונטית למכשיר שברשותך או לעשות שימוש באתר המותאם. לאחר הורדת האפליקציה  או כניסתך לאתר המותאם תידרש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה וכן הזנת קוד חד-פעמי לכניסה לארנק האלקטרוני שיתקבל באמצעות המכשיר החכם למספר הנייד שברשותך או כתובת האימייל האישית שלך, כפי שאלו יימסרו על ידך לחברה. 

2.    השימוש בארנק האלקטרוני: הארנק האלקטרוני מאפשר לך לפתוח חשבון אישי, באמצעותו תוכל להשתמש במגוון השירותים המוצעים לך באמצעות האפליקציה או האתר המותאם ונתון לגישתך הבלעדית בלבד. יתכן שהשימוש בחלק מהשירותים יותנה בשימוש בפרט האימות המוגבר שבחרת (אשר צירופם, יחד עם הארנק האלקטרוני מהווה את ה"רכיב חיוני" כהגדרתו בחוק). השימוש בשירותים זמין הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עסקיים, כהגדרתם בתנאי שימוש אלו, בהתאם למגבלות הרלוונטיות השונות החלות על כל סוג לקוח ובהתאם להוראות הדין החלות על פעילותו של כל לקוח ועל החברה. השימוש בארנק האלקטרוני יכול להיעשות במגוון שימושים והיבטים. באחריותך לבדוק כי השימוש בשירותים השונים נעשה בהתאם להוראות כל דין. למען הסר ספק, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית על שימוש שנעשה שלא על פי הוראות הדין.

3.    מגבלות החלות על סכומי הפעילות בארנק האלקטרוני: סכומי הפעילות בארנק האלקטרוני והמגבלות החלות על השירותים עשויים להשתנות מעת לעת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כיום המגבלות החלות על השימוש בארנק האלקטרוני  יהיו כפי שהן מפורטות בסעיף ‏4.7 להלן. סכומי הפעילות בכרטיס הנטען יהיו בהתאם לתנאי השימוש של חברת מקס איט פיננסים בע"מ (להלן: "מקס"), כפי שהם מוזכרים בתנאי שימוש אלו.

4.    הכרטיס הנטען: באפשרותך להנפיק כרטיס בינלאומי נטען בתשלום מראש (pre-paid) המונפק על ידי חברת מקס ומופץ על ידי החברה למשתמשים. הכרטיס הנטען מאפשר ביצוע משיכת מזומנים וביצוע עסקאות לרכישת מוצרים, נכסים ושירותים בגובה היתרה הצבורה בכרטיס בארץ ובחו"ל. להסרת ספק, הכרטיס הנטען מהווה אמצעי תשלום נפרד מהארנק האלקטרוני, ויחולו עליו הוראות הסכם מחזיק הכרטיס של מקס הזמין כאן ("הסכם מחזיק כרטיס"). 

5.    אבטחת המידע האישי שלך ושמירה על אמצעי התשלום והרכיב החיוני: אתה מתחייב לשמור על סודיות הרכיב החיוני שברשותך, לא לגלותו ולא למסרו לאף גורם, ובכלל זה שלא לרשום אותו ולשמור אותו בסמוך או בתוך המכשיר החכם. מובהר כי בכל מקרה בו ייעשה שימוש בארנק האלקטרוני או בשירותים באמצעות הרכיב החיוני האישי שלך תישא באחריות בכפוף לכל הוראות החוק, לרבות ההוראות החלות על מסירת הרכיב החיוני לאחר בידיעה כי עשוי להיעשות בו שימוש בכוונה להונות. 

6.    סמכות החברה שלא לאשר את הצטרפותך: החברה תהיה רשאית שלא לאשר את הצטרפותך לארנק האלקטרוני ולשירותים ככלל, מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, או לסרב לבצע פעולות מסוימות, לרבות פעולות תשלום, במסגרת השירותים מסיבות שונות כפי שיהיו, למשל במקרה של שימוש לרעה.

7.    עלויות ועמלות: בעת הרשמתך לשירותים והצטרפותך לארנק האלקטרוני תחויב בתשלום חד פעמי בסך 27 ₪. בגין השימוש בארנק האלקטרוני תחויב בדמי שימוש בסך 12.9 ₪ בחודש. בנוסף, החברה תגבה עמלה בשווי 1% מכל טעינה שתבוצע על ידך לארנק האלקטרוני או בגין המרת מט"ח. בגין ביצוע העברות כספים לארנק אלקטרוני תגבה עמלה של 12 ₪ להעברה לארנק אלקטרוני של לקוח החברה או עמלה של 24 ₪ להעברה לחשבון בנק חיצוני. העלויות והעמלות עשויות להשתנות מעת לעת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. בגין הנפקת הכרטיס הנטען והשימוש בו תחויב בתשלומים כפי שמפורטים בהסכם מחזיק כרטיס ובתעריפון הכרטיס הנטען.

8.    תקופת ההתקשרות: התקשרותך עם החברה במסגרת השירותים תעמוד בתוקפה החל ממועד הצטרפותך לשירותים ואישור הצטרפותך על ידי החברה ועד למועד סיום ההתקשרות על ידך או על ידי החברה, בהתאם לתנאי השימוש ולפי כל דין: 

סיום או הקפאת ההתקשרות על ידך בכל עת: באפשרותך לסיים את ההתקשרות עם החברה בכל עת באמצעות פנייה לחברה באמצעות הארנק האלקטרוני. סיום ההתקשרות עמך יתבצע בתוך יום עסקים אחד לאחר השלמת ההנחיות שתקבל מהחברה. בנוסף, תוכל לבחור להקפיא את השירותים באופן זמני באמצעות פנייה לחברה כאמור לתקופה מקסימלית של 14 ימים.

סיום או הקפאת ההתקשרות על ידי החברה: החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות איתך בהודעה מוקדמת של 45 ימים לפחות או בהתראה קצרה יותר בכפוף להתקיימותן של נסיבות חריגות כמפורט בתנאי השימוש ולפי דין. כמו כן, החברה תוכל להקפיא את שימושך בשירותים בהתקיים טעמים סבירים כמפורט בתנאי השימוש ולפי דין. 

9.    אחריות: אחריות החברה מוגבלת ותחול רק על התחומים אשר נמצאים בשליטתה, כמפורט בתנאי השימוש ועל פי הוראות הדין בלבד.

תנאי השימוש יחולו על כל השירותים, כהגדרתם בתנאי השימוש, שתציע החברה מעת לעת, אלא אם יצוין במפורש כי שירות מסוים מוחרג מתנאים אלו. אתה רשאי לבחור לעשות שימוש בחלק מהשירותים בלבד. מובהר כי השירותים יועמדו לרשותך לפי שיקול דעתה של החברה.

חלק מהשירותים המוזכרים בתנאי השימוש אינם פעילים או זמינים בשלב זה ואלו יעודכנו מעת לעת בהתאם להחלטות החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בעתיד מהשירותים הקיימים על פי לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא הודעה מוקדמת, אלא אם קיימת דרישה להודעה מוקדמת על פי דין.

תנאי השימוש

1.    כללי

1.1.    השירותים המוצעים בארנק האלקטרוני של החברה כוללים מגוון רחב של שירותים, כפי שיפורטו בתנאים אלו וכפי שיהיו מעת לעת. מובהר כי יתכן וחלק מהשירותים בארנק האלקטרוני יינתנו באמצעות צדדים שלישיים כאמור בסעיף ‏13 להלן. 

1.2.    שירות הארנק האלקטרוני דורש התקנת אפליקציה במכשיר החכם שנמצא ברשותך או שימוש באתר המותאם, כהגדרתם בסעיף ‏2 שלהלן, וכן הרשמה חד-פעמית לשירותים וזיהוי באמצעות SMS, לרבות הליכי זיהוי ככל שידרשו על ידי החברה, כמפורט בסעיף ‏3 להלן. לאחר ההרשמה תידרש לבחור פרט אימות מוגבר של שם משתמש וסיסמא. המהווה רכיב חיוני כדרישת החוק.

1.3.    החברה תהיה רשאית שלא לאשר את הצטרפותך לשירות מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, או לסרב לבצע פעולות מסוימות במסגרת השירותים מסיבות שונות, למשל במקרה של שימוש לרעה, והכל כמפורט בתנאים אלה.

1.4.    השירות מיועד ללקוחות פרטיים תושבי ישראל  מעל גיל 18 ("לקוח פרטי") וכן ללקוחות עסקיים הרשומים בישראל, לרבות עוסק מורשה, חברה פרטית, חברה ציבורית, שותפות רשומה או לא רשומה (איחוד עוסקים), עמותה, מלכ"ר, חל"צ, גוף מוכר (בית כנסת, ועדי עובדי או נציגויות בתים משותפים) וכן חברות זרות הרשומות בישראל ("לקוח עסקי") (חברות בע"מ, עמותת ועוסקים מורשים). השימוש בשירות מיועד לבעלי מספר טלפון נייד ישראלי ומכשיר חכם, התומך בקבלת הודעות SMS ושימוש באפליקציה או באתר המותאם. 

1.5.    השימוש בשירותים כפוף להקפדה על תנאי השימוש. מובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מוקדמת ללקוחות. 

1.6.    בהסכמתך לתנאי השימוש אתה מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי כל דין ועל פי תנאי השימוש.  

1.7.    תנאי השימוש חלים על כל שימוש בשירותים באמצעות המכשיר שברשותך או באמצעות כל מכשיר אחר. 

1.8.    הזכות לצפות ולעיין במידע ובתכנים במסגרת השירותים נתונה לשימושך האישי בלבד וכפופה להוראות תנאים אלו, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר למטרות רווח. כמו כן, אינך רשאי להרשות כל שימוש במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.  

1.9.    תנאי השימוש וחלק מהתכנים בשירותים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס אף לרבים, וכן להפך.

1.10.    כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.

1.11.    רישומי החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות במסגרת השירותים יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.  


2.    הגדרות

למונחים בתנאי השימוש תהיה המשמעות שניתנה להם בחוק, אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאי השימוש:

"אמצעי תשלום" –    כהגדרת מונח זה בחוק, לעניין תנאי שימוש אלו אמצעי התשלום הוא הארנק האלקטרוני, אשר פעולות מסוימות שתבצע מקיימות את רצף הפעולות הנדרשות לצורך מתן הוראת תשלום כהגדרתה להלן. 

"אפליקציה" –     יישומון OpalPay (או כל שם אחר שתבחר החברה מעת לעת) למכשירים תומכים, הזמין להורדה בחנות האפליקציות של Apple (AppStore) ו/או Google (Google Play) ו/או כל חנות אפליקציות אשר תאפשר להוריד את האפליקציה בעתיד במכשירך החכם, באמצעותו יתאפשר שימושך בשירותים כהגדרתם להלן לאחר הרשמתך והצטרפותך כלקוח. 

"ארנק אלקטרוני" –     שירות הניתן באמצעות אפליקציה ו/או אתר מותאם, המאפשר להעביר ולקבל כספים, לצבור כספים, לטעון כספים לארנק האלקטרוני או לכרטיס נטען, להמיר כספים למט"ח ולבצע העברות כספים בארץ ובחו"ל. מובהר כי חלק מהשירותים עשויים להתבצע על ידי צדדים שלישיים. החברה תהיה ראשית לשנות ולהוסיף על השירותים הקיימים בכל עת, או להפסיק את אספקתם של חלק מהשירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"אתר מותאם" –     אתר האינטרנט של החברה הזמין בכתובת opalbalance.co.il המאפשר גישה לשירותי OpalPay באמצעות המכשיר שברשותך, ללא צורך בהורדת האפליקציה, לאחר הרשמתך והצטרפותך כלקוח.

"הוראת תשלום" –     כהגדרת מונח זה בחוק, מתן הוראה לחברה לבצע העברת או קבלת כספים בארנק האלקטרוני, טעינת כספים לארנק האלקטרוני או לכרטיס הנטען (המהווה גם הוא אמצעי תשלום).

"השירותים" -     שירותי הארנק האלקטרוני המאפשר ביצוע של העברת וקבלת כספים, צבירה וטעינה של כספים לארנק האלקטרוני, טעינת כספים לכרטיס הנטען, המרת מט"ח וביצוע העברות כספים בארץ ובחו"ל. החברה תהיה ראשית לשנות ולהוסיף על השירותים הקיימים בכל עת, או להפסיק את הספקתם של חלק מהשירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"לקוח"/"משתמש" -     לקוח החברה, שהזדהה באמצעות אמצעי זיהוי כפי שיידרש על ידי החברה ובהתאם להוראות הדין, המבצע שימוש בארנק האלקטרוני ובמגוון השירותים המוצעים ע"י החברה באמצעות המכשיר החכם שברשותו. מובהר כי לקוח החברה לעניין תנאים אלו הינו הלקוח על פי אמצעי הזיהוי שאושר על ידי החברה וחל איסור על העברת המכשיר החכם או מתן גישה לארנק האלקטרוני דרך אפליקציה או האתר המותאם לכל צד שלישי אחר.

"כרטיס נטען" -     כרטיס חיוב נטען בתשלום מראש (pre-paid) המונפק על ידי חברת מקס איט פיננסים בע"מ ("מקס") ומופץ ע"י החברה ללקוחות, בשיתוף פעולה עם מקס. על הכרטיס נטען יחולו הוראות הסכם מחזיק הכרטיס של מקס. 

"החוק" -     חוק שירותי תשלום התשע"ט-2019.

"יום עסקים" -     ימים א'-ה' בין השעות 8:30 -17:00 וימי שישי וערבי חג בין השעות 8:30 – 12:00.

"מכשיר חכם" -    מכשיר נייד חכם אשר מאפשר את הורדת האפליקציה או הגישה לאתר המותאם לצורך השימוש בשירותים, המחובר לרשת האינטרנט ותומך בקבלת הודעות SMS.  

"פרט אימות מוגבר" –     כהגדרת מונח זה בחוק, הוא אמצעי הזיהוי שבחרת (שם המשתמש והסיסמא), כפי שיקבע על ידך והידוע רק לך, וכן אמצעי הזיהוי שיתקבל במכשיר החכם שלך או בדואר האלקטרוני שברשותך (קוד התחברות חד פעמי). 

"רכיב חיוני" –     כהגדרת מונח זה בחוק, הוא רכיב או צירוף רכיבים הייחודיים לך והמהווים חלק בלתי נפרד מהארנק האלקטרוני, באמצעותם תוכל לתת לחברה הוראת תשלום בארנק האלקטרוני. הרכיב החיוני יכול לכלול את המכשיר החכם שברשותך בצירוף פרט אימות, והכל כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת ביחס לשימוש בשירותים. לצורך זה, הארנק האלקטרוני ופרט האימות המוגבר שברשותך, מהווים את ה"רכיב חיוני".

"שימוש לרעה" -     שימוש לרעה בארנק האלקטרוני כהגדרתו בחוק - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך על פי תנאי השימוש ועל פי כל דין. 


3.    הצטרפות והרשמה לשירותים

3.1.    ההרשמה לשירותים תתבצע באמצעות הצטרפות בכל אחד מסניפי החברה (או בכל דרך אחרת שתאפשר החברה מעת לעת) וביצוע הליך זיהוי במסגרתו תצטרך לספק פרטים אישיים, כמו שמך המלא, כתובת ואמצעי זיהוי, וכן לספק פרטים נוספים ואסמכתאות לפרטים שנמסרו על ידך כפי שתידרש במסגרת הליך הזיהוי והכרת הלקוח, לפי כל דין. 

3.2.    למען הסר ספק, מובהר כי מסירת חשבון בנק על שמך או כרטיס אשראי שנופק על שמך אינם תנאי להצטרפות והרשמה לשירותים, אך אלו יידרשו לצורך ביצוע הטענות או העברות, כמפורט בסעיף ‏4 להלן, וכן לצורך זיכוי חשבונך במקרה של סיום התקשרות כמפורט בסעיף ‏7.3 להלן.

3.3.    לאחר השלמתך תהליך ההרשמה לשירותים והצטרפותך, ניתן להוריד את האפליקציה למכשיר החכם שברשותך או לעשות שימוש באתר המותאם. לאחר הורדת האפליקציה  או כניסתך לאתר המותאם תידרש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה וכן הזנת קוד חד-פעמי לכניסה לארנק האלקטרוני שיתקבל באמצעות המכשיר החכם למספר הנייד שברשותך או כתובת האימייל האישית שלך, כפי שאלו יימסרו על ידך לחברה. 

3.4.    מובהר כי בעת ההרשמה לשירותים החברה תהיה רשאית לבצע לגביך הליכי זיהוי, לרבות הכר את הלקוח ושאלון לקוח, כפי שהחברה נדרשת על פי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 ועל פי הוראות כל דין.

3.5.    אם אתה לקוח עסקי, כהגדרתו בסעיף ‏1.4 לעיל, יהיה עליך להעביר לחברה פרטים כפי שיידרשו על ידי החברה לרבות פרטי מורשה חתימה, מיופה כוח, בעל שליטה או נהנה. 

3.6.    אתה מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך בעת הצטרפותך לשירותים. כמו כן, אתה מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בהרשמה במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו. מובהר כי מסירת מידע אמיתי ומדויק אודותיך הינה תנאי מהותי בתנאים אלו ומהווה תנאי בסיס להרשמה לשירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובין היתר, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי כך קרה.

3.7.    בעת הרישום לשירותים אתה מאשר לחברה לשמור מידע אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בתנאי שימוש אלו.

3.8.    מובהר כי הורדת האפליקציה או התחברותך לארנק האלקטרוני באמצעות האתר המותאם וההרשמה לשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם (לרבות המבוא לתנאי השימוש ותמצית תנאי השימוש) אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים. 


4.    הארנק האלקטרוני

4.1.    באמצעות הארנק האלקטרוני תוכל לטעון או להפקיד כספים, כמפורט בסעיף ‏4 זה, להעביר כספים למשתמשים אחרים בעלי ארנק אלקטרוני של החברה ולקבל מהם כספים, אשר יעמדו לרשותך כיתרה צבורה לצורך שימוש במגוון השירותים ("היתרה הצבורה"). 

4.2.    על מנת שתהיה ברשותך יתרה צבורה בארנק האלקטרוני באפשרותך לקבל כספים ממשתמשים אחרים, להפקיד כספים במזומן במגוון סניפי החברה, לבצע העברות מחשבון הבנק האישי שלך לחשבון הטענת ארנק ייעודי של החברה וכן לחייב את כרטיס האשראי שברשותך שהונפק על שמך בישראל או באמצעות טעינת תשלומים שיתקבלו מהחברה משירותים אחרים שמעניקה החברה, לרבות ניכיון שיקים, מוצרי מימון שונים, שירותי סליקה וניכיון שוברי אשראי.

4.3.    היתרה הצבורה תשמש אותך לצורך ביצוע העברות למשתמשים אחרים, ביצוע העברות כספים לחשבון בנק בישראל, טעינת הכרטיס הנטען ובהמשך אף העברת כספים לחו"ל, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וכחלק מפיתוח מגוון השירותים המוצעים על ידי החברה. 

4.4.    העברת כספים למשתמשים אחרים תתאפשר בגובה היתרה הצבורה בלבד ולא תוכל לעשות שימוש ביתרה שלילית באמצעות הארנק האלקטרוני.  

4.5.    לצורך ביצוע העברת כספים יש לבחור את מקבל התשלום אליו תבוצע ההעברה מתוך אנשי הקשר בארנק האלקטרוני (על פי שמו או על פי מספר טלפון) ולשלוח אליו "בקשת חברות". לאחר אישור "בקשת החברות" על ידי הצד השני, ניתן יהיה לראות את  מקבל התשלום ברשימת החברים ולבחור בו לצורך ביצוע ההעברה. 

4.6.    העברת כספים למשתמשים אחרים בארנק האלקטרוני תתבצע באופן מיידי ולחשבונות בנק חיצוניים בתוך 1 ימי עסקים. 

4.7.    המגבלות לביצוע הטענת הארנק האלקטרוני וביצוע העברות יהיו כמפורט להלן:

4.7.1.    לקוח פרטי: 

4.7.1.1.    העברה לארנקים אלקטרוניים של לקוחות אחרים של החברה או הטענת הארנק האלקטרוני שברשותך, באמצעות כרטיס האשראי שלך, מוגבלת עד לסכום מצטבר של 10,000 ₪ לחודש (בפעולה בודדת או במספר פעולות). 

4.7.1.2.    הטענת הארנק האלקטרוני שברשותך באמצעות כרטיס אשראי של צד שלישי תהיה מוגבלת עד לסכום של 5,000 ₪ בחודש.

4.7.1.3.    העברה מקסימלית מהארנק האלקטרוני לחשבון הבנק שברשותך, אשר הוזן על ידך וקושר לחשבון מוגבלת עד לסכום של 5,000 ₪ לחודש (בפעולה בודדת או במספר פעולות). לא יתאפשר ביצוע העברות לחשבון בנק חיצוני.

4.7.1.4.    היתרה הצבורה המקסימלית בכל עת בארנק האלקטרוני תהיה מוגבלת עד לסך של  20,000 ₪, והכל בכפוף למגבלות המפורטות בסעיף זה.

4.7.2.    לקוח עסקי:

4.7.2.1.    הטענת הארנק האלקטרוני שברשותך, באמצעות כרטיס האשראי שלך או באמצעות כרטיס אשראי של צד שלישי, מוגבלת עד לסכום מצטבר של 50,000 ₪ לחודש (בפעולה בודדת או במספר פעולות). 

4.7.2.2.    העברה לארנק האלקטרוני של לקוחות אחרים של החברה מוגבלת עד לסכום מצטבר של 20,000 ₪ לחודש (בפעולה בודדת או במספר פעולות).

4.7.2.3.    העברה מקסימלית מהארנק האלקטרוני לחשבון הבנק שברשותך, אשר הוזן על ידך וקושר לחשבון מוגבלת עד לסכום של 100,000 ₪ לחודש (בפעולה בודדת או במספר פעולות) ולחשבון בנק חיצוני (של צד שלישי) עד לסכום של 50,000 ₪ (בפעולה בודדת או במספר פעולות).

4.7.2.4.    בנוסף, ברשותך לבצע העברות לחשבון בנק המתנהל בבנק זר עד לסכום של 10,000 € או 12,000 $ לחודש (בפעולה בודדת או במספר פעולות). על אף האמור, מובהר כי לא ניתן לקבל כספים מחשבון בנק המתנהל בבנק זר ולטעון אותם לארנק האלקטרוני.

4.7.2.5.    הטענת הארנק האלקטרוני שברשותך תהיה מוגבלת עד לסכום של 100,000 ₪ בחודש(בפעולה בודדת או במספר פעולות), כאשר היתרה הצבורה המקסימלית בכל עת בארנק האלקטרוני תהיה מוגבלת עד לסך של  100,000 ₪, והכל בכפוף למגבלות המפורטות בסעיף זה.

4.7.3.    החברה שומרת על זכותה לשנות את סכומי מגבלות אלה מעת לעת, בשיקול דעתה הבלעדי. 

4.8.    למען הסר ספק, מובהר כי העברת כספים שביצעת היא פעולה מידית ואינה ניתנת לביטול או לחלוקה לתשלומים ותתבצע עם ערך יום העסקים בו תינתן הוראת ההעברה כאמור. החברה לא תהיה אחראית במקרה בו הוזנו פרטיים שגויים להעברה על ידך. באחריותך לוודא את נכונות הפרטים המוזנים לצורך ביצוע העברת כספים באופן מלא ומדויק. 

4.9.    החברה תהיה רשאית לעכב או לבטל כל טעינת כספים, העברת כספים או קבלת כספים בארנק האלקטרוני, לרבות אך לא רק, במקרים בהם: 

4.9.1.    קיים חשש לפעולה בלתי חוקית, המפירה את הוראות החוק או הוראות כל דין;

4.9.2.    הפעולה נוגדת את תנאי השימוש או את נוהלי החברה ואת מדיניותה;

4.9.3.    הפעולה מהווה פעולה חריגה של המשתמש;

4.9.4.    בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף ‏6.4 להלן ובכל מקרה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.10.    באפשרותך למשוך את היתרה הצבורה במזומן במגוון סניפי החברה ובכפוף לאישור זהותך וקיום יתרה בארנק האלקטרוני, או להעבירה לחשבון הבנק שברשותך, בהתאם למגבלות המפורטות בסעיף ‏4.7 לעיל. העברת היתרה הצבורה כאמור לחשבון הבנק שברשותך, תבוצע בתוך יום עסקים אחד ממועד בקשתך (ובכפוף לזמני הביצוע הנהוגים בבנק בו מתנהל חשבונך).

4.11.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה מבקרת כל פעולה המבוצעת בארנק האלקטרוני שלך ואי-מניעת העברת כספים שבוצעה מהארנק האלקטרוני שלך או אליו אינה תהווה את אישור החברה לצורך תקינות ביצוע הפעולה. באחריותך לעקוב אחר התנועות המבוצעות בארנק האלקטרוני ולוודא כי לא מתקיימת כל פעילות חשודה. ככל שתגלה פעולה חשודה או תבקש להלין על פעולה שבוצעה בחשבונך – יהיה עליך לפנות לחברה בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 14 ימים ממועד ביצוע הפעולה.


5.    הכרטיס הנטען

במסגרת הצטרפותך לארנק האלקטרוני, באפשרותך להנפיק כרטיס נטען בתשלום מראש (pre-paid) המונפק על ידי מקס ומופץ ע"י החברה. מובהר כי הכרטיס הנטען אינו מונפק או מתופעל על ידי החברה, ויחולו עליו הוראות הסכם מחזיק כרטיס. המגבלות לביצוע פעולות בכרטיס הנטען יהיו כמפורט בהסכם מחזיק הכרטיס וישתנו מעת לעת בהתאם להסכמות ולהחלטת מקס.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין הוראות הסכם מחזיק כרטיס (בכל הנוגע לכרטיס הנטען) – יגברו הוראות הסכם מחזיק כרטיס.


6.    הקפאת השירותים

6.1.    באפשרותך להקפיא את השימוש בשירותים בכל עת באמצעות פנייה לחברה באמצעות האפשרות בארנק האלקטרוני. החברה תקפיא את השירותים באופן מידי עם קבלת פנייתך כאמור, לתקופה מקסימלית של 14 ימים, שהחברה תהיה רשאית להאריך מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ("תקופת ההקפאה"). עם סיום תקופת ההקפאה, השירותים יופעלו ויוחזרו לשימושך, ללא צורך בהודעה נוספת מצידך.  

6.2.    עם הקפאת השירותים לא תוכל לבצע פעולות באמצעות הארנק האלקטרוני והשירותים האחרים, לרבות אך לא רק, העברת כספים למשתמשים אחרים וקבלת כספים שהועברו אליך וקבלתם טרם הושלמה במועד ההעברה. כמו כן, לא תוכל לגשת למידע המוצג עבורך ולגביך בארנק האלקטרוני, למשוך או להפקיד כספים או לעשות שימוש בכל שירות אחר.

6.3.    באפשרותך להסיר את ההקפאה בטרם תום תקופת ההקפאה באמצעות פנייה לחברה באמצעות הארנק האלקטרוני. לאחר מועד קבלת פנייתך, החברה תסיר את ההקפאה בתוך עד 3 ימי עסקים. החברה תהיה רשאית להתנות את הסרת ההקפאה בפעולות מסוימות ככל שאלו יידרשו מסיבות של אבטחת מידע, חשש לשימוש לרעה ועל פי שיקול דעתה, כמפורט בסעיף ‏6.4 להלן.

6.4.    החברה רשאית להקפיא את השימוש בשירותים בכל עת אם הדבר נדרש על פי הוראות הדין וכן מטעמים סבירים, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים:

6.4.1.    חשש לפגיעה באבטחת הארנק האלקטרוני והשירותים בכלל;

6.4.2.    חשש לשימוש לרעה או למעשה מרמה;

6.4.3.    חשש סביר לביצוע עבירה פלילית באמצעות השירותים, לרבות הפרת הוראות הדין והרגולציה החלות על החברה;

6.4.4.    שימוש בשירותים בניגוד להוראות תנאי השימוש או הוראות החוק והדין;

6.4.5.    ביצוע פעילות חשודה (לרבות מגעים עם משתמשים חשודים, אשר חשבונם הוקפא או נחסם);

6.4.6.    ביצוע אחת מהפעולות שהתחייבת שלא לבצע בסעיף ‏9.3 להלן;

6.4.7.    כל פעולה חשודה או בלתי-מקובלת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6.5.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להקפיא את השימוש בשירותים במקרה בו לא בוצעה על-ידך פעולה במשך 3 חודשים. ככל שתהיה מעונין לשוב ולהשתמש בשירותים, יהיה עליך לעדכן על כך את החברה באמצעות אמצעי ההתקשרות המפורטים בתנאים אלו.

6.6.    הקפאת השירותים על ידי החברה תמנע ממך את השימוש בשירותים, באופן דומה להקפאת השירותים על ידך. אם החברה תחליט להקפיא את השימוש בשירותים תימסר לך על כך הודעה מוקדמת ויפורטו הטעמים להקפאה כאמור, אלא אם קיים חשש כי מסירת הודעה כאמור תסכל את המטרה שלשמה החליטה החברה להקפיא את השירותים, אם קיים חשש סביר לנסיבות מיוחדות כגון ביצוע הונאה או תרמית ואם מסירת ההודעה כאמור נאסרה על פי דין או כל צו שיפוטי.

6.7.    מובהר כי אין בהקפאת השירותים על ידיך או על ידי החברה כדי להסיר מהתחייבויותיך במסגרת תנאי השימוש ועל פי כל דין.


7.    סיום ההתקשרות 

7.1.    באפשרותך לסיים את ההתקשרות עם החברה לצורך קבלת השירותים בכל עת באמצעות פנייה לחברה באמצעות אמצעי ההתקשרות המפורטים בתנאים אלו, לרבות במקרה בו אינך מסכים לקבל את תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות שלהלן. החברה תסיים את ההתקשרות עמך תוך יום עסקים מתום השלמת כלל ההנחיות שתקבל מהחברה. 

7.2.    עם סיום ההתקשרות לא תוכל יותר לבצע פעולות באמצעות הארנק האלקטרוני והשירותים האחרים בהם עשית שימוש במסגרת ההתקשרות עם החברה. ככל שתבקש לחדש את חשבונך תידרש לעבור את הליך ההצטרפות וההרשמה כמפורט בסעיף ‏3 לעיל.

7.3.    ככל שתמצא בארנק האלקטרוני שברשותך יתרה צבורה בעת סיום ההתקשרות,  החברה תזכה את חשבון הבנק שהזנת בעת הרשמתך או במסגרת השימוש בשירותים בגובה היתרה הצבורה, בניכוי עמלות וחיובים, ככל שאלו יהיו קיימים כלפי החברה. אם לא הזנת חשבון בנק כאמור, החברה תעשה מאמצים סבירים לאיתורך לצורך השבת היתרה הצבורה לרשותך. על אף האמור, ככל שלא יתאפשר ליצור עמך קשר תוך זמן סביר – יהיה עליך ליצור קשר עם החברה לקבלת הזיכוי לחשבונך. 

7.4.    החברה תהיה רשאית להתנות את סיום ההתקשרות בפעולות מסוימות ככל שאלו יידרשו מסיבות של אבטחת מידע, חשש לשימוש לרעה ועל פי שיקול דעתה. מובהר כי מחיקת האפליקציה מהמכשיר החכם שברשותך אינה מהווה סיום התקשרות על פי תנאי שימוש אלו.

7.5.    החברה רשאית לסיים את התקשרותה עימך בכל עת אם הדבר נדרש על פי הוראות הדין, בכפוף למסירת הודעה מוקדמת תוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה. החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עימך במועד מאוחר יותר, בהתאם לאמור בהודעה המוקדמת שתימסר, או באופן מידי אם מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות את סיום ההתקשרות באופן מידי, לרבות אך לא רק, במקרים המפורטים בסעיף ‏6.4 לעיל ובסעיף ‏9.3 להלן. 

7.6.    מובהר כי אין בסיום ההתקשרות על ידך או על ידי החברה כדי להסיר מהתחייבויותיך במסגרת תנאי השימוש ועל פי כל דין.


8.    עלויות ועמלות 

8.1.    החברה תהיה רשאית לחייב אותך בעלויות ועמלות בגין השירותים, כמפורט בתנאי השימוש בגין השירותים ובגין שירותים עתידיים כפי שיהיו מעת לעת. 

8.2.    ארנק אלקטרוני: העלויות והעמלות בשימוש בארנק האלקטרוני יהיו על פי התעריפים המפורטים בתעריפון החברה, כפי שיעודכן מעת לעת. גביית העלויות והעמלות תתבצע באמצעות חיוב היתרה הצבורה בארנק האלקטרוני שלך. 

8.3.    כרטיס נטען: עלויות השימוש בכרטיס הנטען יהיו בהתאם לקבוע בהסכם מחזיק הכרטיס ותעריפון הכרטיס הנטען של מקס, וכפי שיקבעו מעת לעת על ידי מקס. 

8.4.    הינך מתחייב לשלם והחברה תהיה רשאית, מעת לעת, לחייב אותך בגין השירותים כמפורט להלן: 

8.4.1.    בעמלות שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, וכפי שיעורן מעת לעת, בקשר לשימוש בשירותים על פי התעריף הקבוע בגין כל שירות כמפורט בתעריפון המפורט בסעיף זה, כפי שיהיה מעת לעת ויקבע על ידי החברה, וכן בהסכם מחזיק הכרטיס ותעריפון הכרטיס הנטען, כפי שיהיה מעת לעת ויקבע על ידי מקס.

8.4.2.    בכל מס, היטל או תשלום חובה שיחול בגין השימוש בשירותים ועל פי כל דין. 

8.4.3.    בכל הוצאה מיוחדת שעשויה להיגרם לחברה בגין מתן השירותים, לרבות כל עמלה או הוצאה שתגרם לצדדים שלישיים בגין מתן השירותים.

8.4.4.    הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה בגין מתן השירותים.

8.5.    החברה תהיה רשאית לנכות את העלויות והעמלות להן זכאית החברה מהכספים אשר יתקבלו או יצברו לזכותך, ולזכות את הארנק האלקטרוני בכספים לאחר ניכוי עמלות.

8.6.    במסגרת השירותים, ייתכן כי יחולו עלויות ועמלות שיחויבו על-ידי צדדים שלישיים, לרבות בגין שימוש ברשת האינטרנט, בעבור חיובים בגין שימוש בכרטיס האשראי שברשותך או מחשבון הבנק שברשותך וכן בגין הפקדת כספים או ביצוע המרות באמצעות צדדים שלישיים. 


9.    התחייבויות הלקוח 

9.1.    השימוש בארנק האלקטרוני יכול להיעשות במגוון שימושים והיבטים. באחריותך לבדוק כי השימוש בשירותים נעשה בהתאם להוראות כל דין. הינך מתחייב לפעול על פי כל דין. אם בקבלת כספים, העברתם או בכל פעולה אחרת חלה עליך חובה חוקית לדווח לרשויות המס או לכל רשות חוקית, דיווח כאמור יהיה באחריותך בלבד, לרבות דיווח לניכוי מס במקור או כל מס אחר שהינך חב בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהיה רשאית לנכות מס במקור מכל תשלום המבוצע על ידך או מתקבל לרשותך ככל שהחברה תהיה סבורה כי חלה חובה חוקית כאמור או שתתקבל דרישה מכל רשות מוסמכת. למען הסר ספק, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית על שימוש שנעשה בארנק האלקטרוני שלא על פי הוראות הדין.

9.2.    תנאי השימוש הם קניינה הפרטי של החברה ומהווים הרשאה אישית מוגבלת הניתן לך לשימוש בשירותים על פי תנאי השימוש ועל פי הוראות החברה בלבד ("רישיון"). הרישיון מאפשר לך לעשות שימוש בתנאי השימוש לצורך קבלת השירותים על פי תנאי השימוש בלבד, ובמשך שימושך בשירותים, בלבד. 

9.3.    במסגרת קבלת הרישיון כאמור, אתה מתחייב להימנע מכל פעולה שאינה חוקית על פי דין, שיש בה כדי להפר את קניינה הרוחני של החברה וכן להימנע מכל פעולה כאמור:

9.3.1.    שימוש בשירותים שלא בהתאם לתנאי השימוש;

9.3.2.    התחזות לכל אדם או לישות משפטית אחרת;

9.3.3.    מסירת פרטים שגויים או שאינם נכונים או שאינם מדויקים בעת הצטרפותך לכל אחד מהשירותים או בעת השימוש בהם;

9.3.4.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל סוג של וירוס, רוגלה או כל קוד אחר המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירותים) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים;

9.3.5.    שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האפליקציה או האתר המותאם והשירותים, וכן פעולות כאמור לגבי החומרה והתוכנה המצויות בשימוש עבור מתן השירותים;

9.3.6.    הפצת דואר זבל (spam) או הפצה של כל דואר אחר העשוי לפגוע באופן כלשהו בשרתי החברה,  באמצעותם מופעלים השירותים הדיגיטליים.

9.3.7.    פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית של החברה או כל צד שלישי אחר;

9.3.8.    שימוש ברובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באפליקציה או באתר המותאם, או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באפליקציה או באתר המותאם;

9.3.9.    הצבת השירותים במסגרת של אתר או שירות אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה מפורשת וכתובה החברה.

9.3.10.    להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים.

9.3.11.    להעלות או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני בכל אופן שהוא.

9.4.    הינך מתחייב שלא להעתיק את תנאי השימוש, להימנע מהפצתם או למסור אותם לכל גורם אחר, וכן להימנע מכל פגיעה שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של החברה המצויות בשירותים. 


10.    הגבלת השימוש בשירותים

10.1.    החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממך להצטרף לשירותים או לעשות בהם שימוש לאחר הצטרפותך, לחסום או להגביל את השימוש האפשריים שלך בשירותים, בין היתר בקרות אחד מהמקרים הבאים: 

10.1.1.    ביצוע מעשה בלתי חוקי או עבירה על הוראות הדין, או חשד סביר כי הינך עומד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין כאמור; 

10.1.2.    הפרת תנאי מתנאי השימוש; 

10.1.3.    מסירת פרטים מטעים או כוזבים בעת ההצטרפות לשירותים או במהלך השימוש בהם;

10.1.4.    אי-יכולת החברה לאמת את נכונות המידע שנמסר על ידך לחברה; 

10.1.5.    מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מטעמה, בפעילות התקינה של השירותים או בצד ג' כלשהו; 

10.1.6.    כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.


11.    עדכון תנאי השימוש והשירותים

11.1.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מוקדמת. שינוי התנאים ייכנס לתוקף מיד בתום 14 ימים מיום ההודעה המוקדמת ונוסח תנאי השימוש הקובע יהיה כפי שהוא מפורסם באתר המותאם. באחריותך להתעדכן באופן יזום בתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת. 

11.2.    מובהר כי באפשרותך לא להסכים לאשר את תנאי השימוש המעודכנים בכפוף לסיום התקשרותך עם החברה והפסקת הרישום לשירותים תוך 14 ימי עסקים מיום ההודעה על עדכון התנאים כאמור. מובהר כי ככל שתבחר שלא להתנתק מהשירותים, החברה תראה בכך את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים ואישורם ותנאי השימוש המעודכנים יחולו עליך ויחייבו אותך.


12.    אחריות, עיכבון וקיזוז

12.1.    השימוש בשירותים נעשה על אחריותך בלבד ובהתאם לבחירתך לעשות שימוש בשירותים והסכמתך לתנאי השימוש במלואם, לרבות למדיניות הפרטיות. 

12.2.    החברה ומי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות כלפיך וכלפי צדדים שלישיים בגין נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בשימוש בשירותים – לרבות בכל פעולת תשלום המבוצעת במסגרת השירותים בינך לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, ותהיה פטורה מאחריות גם במקרה של הזנת פרטים שגויים על ידך או על ידי כל משתמש אחר לצורך ביצוע פעולות תשלום במסגרת השירותים. 

12.3.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בביצועה של כל פעולה בארנק האלקטרוני ובשירותים, ככל שפעולה זו לא מוסדרת בתנאי השימוש או חורגת מההוראות החלות בתנאי שימוש אלו.  

12.4.    החברה אינה צד לכל התקשרות או עסקה, בגינה התשלום מבוצע באמצעות הארנק האלקטרוני. הארנק האלקטרוני הינו פלטפורמה המאפשרת ביצוע של העברות ותשלומים אשר מבוצעות לפי רצונם החופשי של משתמשי השירותים. החברה לא תישא באחריות כלשהי במקרה שנותן שירותים  יסרב לקבל תשלום באמצעות הארנק האלקטרוני. כמו כן, החברה אינה אחראית להספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של נכסים או שירותים שהוזמנו או נרכשו על-ידי תשלום באמצעות הארנק האלקטרוני. 

12.5.    מובהר כי החברה אינה חייבת לנקוט צעדים כלשהם נגד נותן שירות או כל גוף אחר בקשר לטענות או תביעות ככל שכאלו יעלו מצידך בקשר עם האמור בסעיף ‏12.4 לעיל. 

12.6.    החברה תהיה רשאית לחסום או להקפיא ביצוע של כל שירות, לרבות אך לא רק, מניעת העברות כספים בין משתמשים במקרה שקיים חשד באשר לחוקיות פעולות כאמור או על פי שיקול דעתה של החברה בכל מקרה שיתעורר חשש לפעולה חשודה. כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות אמור, החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת, אילו פעולות ניתן לבצע באמצעות הארנק האלקטרוני ואילו שירותים ניתן לקבל, ולהתנות את ביצוע הפעולות ומתן השירותים כאמור בתנאים, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך כל טענה בקשר לנזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לך במקרה של חסימה או הקפאה כאמור.

12.7.    במסגרת התקשרויות עם צדדים שלישיים וביצוע תשלומים לצדדים אלו עשויים לחול תנאים נוספים הנובעים מהתקשרותך עם כל צד אחר. באחריותך הבלעדית לבדוק את התנאים וההסכמות החלות על ביצוע התשלום שלך לצד שלישי. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לתנאים או הסכמות של צד שלישי.

12.8.    הורדת האפליקציה עשויה להיות כפופה לתנאי שימוש נוספים וחיצוניים של צדדים שלישיים, לרבות תנאי שימוש של Google ו-Apple או כל חברה אחרת דרכה מונגשת האפליקציה להורדה ולשימושך. באחריותך להתעדכן באופן אישי בדרישות, התנאים וההנחיות של הצדדים השלישיים כאמור. 

12.9.    Google ו-Apple או כל חברה אחרת, כפי שתהיה מעת לעת, אינן צד לתנאי שימוש אלו, והוראות תנאי השימוש לא יחייבו ולא יזכו אותן (אלא אם נקבע בתנאי השימוש של Google ו-Apple אחרת). על אף האמור, השימוש בשירותים עשוי להיות כפוף לתנאי השימוש של Google ו-Apple ואין לראות בתנאי השימוש כמאפשרים חריגים מתנאי השימוש של Google ו-Apple. 

12.10.    הינך מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל הפסד, נזק או הוצאה (ובכלל זה שכר טרחת עו"ד), שייגרמו לחברה או לצד שלישי, כתוצאה מכל תביעה, הליך או דרישה, הנובעים מסכסוך המהווה כולו סכסוך בינך לבין צד שלישי בארץ או בחו"ל בקשר לשירותים הניתנים על פי תנאי השימוש עם דרישתה הראשונה של החברה.

12.11.    במקרה של תביעה, הליך או דרישה, כאמור, תהיה החברה זכאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון.  

12.12.    לחברה תהיה זכות עיכבון על כל סכום המוחזק בידי החברה וזכות קיזוז לגבי כל סכום המגיע לחברה כנגד כל סכום המגיע לך מהחברה במסגרת השימוש בשירותים, לרבות יתרות הנמצאות לרשותך בארנק האלקטרוני – קיימות או עתידיות. על אף האמור, לא תעמוד לך זכות עיכבון וקיזוז כנגד החברה.   


13.    ספקי משנה

13.1.    חלק מהשירותים שיינתנו על-ידי החברה יסופקו באמצעות צדדים שלישיים ("ספקי משנה"). לצורך אספקת השירותים באופן תקין, החברה תהיה רשאית להעביר מידע כאמור במדיניות הפרטיות שלהלן, בסעיף ‏15.9 להלן ואתה נותן את הסכמתך לכך. 

13.2.    מבלי לגרוע מהוראות הדין, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין תוצאות מעשים או מחדלים של אותם ספקי משנה, אשר אינם נמצאים בשליטתה ובאחריות, והכל בתנאי שהנזקים נגרמו כתוצאה ישירה ממעשי או מחדלי ספקי המשנה כאמור.  


14.    הגבלת אחריות במקרה של אובדן, גניבה או שימוש לרעה

14.1.    באחריותך לעדכן את החברה, באופן מידי או בהקדם האפשרי, בכל מקרה בו אבד או נגנב כל חלק ממרכיבי הרכיב החיוני שנמצא ברשותך (לרבות אובדן המכשיר החכם, פריצה או זליגת מידע הנוגע לפרט האימות שברשותך לצד שלישי) או שנעשה שימוש לרעה בארנק האלקטרוני שלך. הינך מתחייב לפעול בהתאם להנחיות שינתנו לך על ידי החברה. מועד מסירת המידע על ידך יוגדר כ"מועד מסירת העדכון".

14.2.    בכפוף לעדכון החברה כאמור, לא תהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה בארנק האלקטרוני או באילו מהשירותים לאחר מועד מסירת העדכון כאמור.

14.3.    באשר לפעולות תשלום שנעשו בטרם מועד מסירת העדכון, החברה תהיה רשאית לחייב אותך על פי סכומי הגבלת האחריות לשימוש לרעה כפי שנקבעו בחוק ("הגבלת אחריות"), ואשר נכון למועד עדכון תנאי השימוש יהיה הנמוך מבין שתי החלופות הבאות, ובכפוף לכל דין:

14.3.1.    סכום קבוע של 75 ₪ בתוספת 30 ₪ בעבור כל יום מהמועד שבו נודע לך אובדן או גניבת הרכיב החיוני או על השימוש לרעה בארנק האלקטרוני שלך ועד למועד מסירת העדכון, ואם ההודעה נמסרה בתוך לא יותר מ- 30 ימים ממועד האובדן או הגניבה של הרכיב החיוני או ביצוע השימוש לרעה – הסכום יוגבל לסך של 450 ₪; 

14.3.2.    סכום פעולות התשלום שבוצעו בפועל.

14.4.    ההוראות הנוגעות להגבלת האחריות בטרם מסירת ההודעה כאמור, לא יחולו במקרה בו העברת הרכיב החיוני לצד שלישי נעשתה על ידך, בין אם השימוש לרעה ברכיב החיוני נעשה בידיעתך או שלא בידיעתך.  על האמור, הוראות אלו לא יחולו בהתקיים אחד המקרים הבאים:

14.4.1.    הרכיב החיוני הועמד לרשותו של צד שלישי בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד או שהועמד לרשותו של נותן שירותי תשלום לצורך ביצוע הוראת תשלום;

14.4.2.    השימוש לרעה נעשה לאחר שהרכיב החיוני שהועמד לרשות הצד השלישי, נגנב מאותו אדם או אבד לו.

14.5.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי הגבלת האחריות לא תחול בכל מקרה בו תגלה החברה כי פעלת בכוונה מרמה, ובמקרה זה כלל האחריות בגין השימוש לרעה תהיה מוטלת עליך.


15.    מדיניות הפרטיות 

15.1.    בהצטרפותך לשירותים, הינך מאשר את מדיניות הפרטיות של החברה הזמינה כאן ("מדיניות הפרטיות"). החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור את המידע שנמסר לה על ידיך או שנאסף אודותיך באמצעים המתקדמים ביותר, כמוסדר במדיניות הפרטיות. 

15.2.    מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. בכל שינוי מהותי שיתבצע במדיניות הפרטיות תועבר הודעה מוקדמת לידיעתך ולאישורך.

15.3.    בנוסף לאמור במדיניות הפרטיות, הינך מאשר לחברה לשמור ולאגור מידע אודותיך במאגרי המידע של החברה, לרבות לגבי נתוני השימוש שלך, פרטיך האישיים ופרטים הנובעים מפעולותיך בביצוע השירותים בארנק האלקטרוני. 

15.4.    במסגרת השימוש בארנק האלקטרוני במכשיר החכם שברשותך, אתה מתבקש לתת הרשאות לקבלת הודעות למספר הנייד האישי שלך, העלאת קבצים מהמכשיר החכם, גישה לאנשי קשר במכשיר החכם שברשותך ושימוש בנתוני מיקום.

15.5.    מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידיך בקשר עם השירותים המוצעים וכן בקשר לשירותים עתידיים שהחברה עתידה להציע, וכן על כל מידע שנאסף אודותיך בעת השימוש וביצוע השירותים.

15.6.    החברה אינה נושאת באחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים, ככל שיוצעו שירותים כאלו במסגרת השירותים.

15.7.    בכדי להשתמש בשירותים תידרש לספק לחברה פרטים ומידע אודותיך. החברה תשמור את המידע שיימסר על ידיך וכן כל מידע שייאסף אודותיך בעת השימוש בשירותים במאגרי המידע של החברה ותעשה בו שימוש לפי המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה, ובנוסף למטרות הבאות: 

15.7.1.    אספקת השירותים המוצעים כיום והשירותים העתידיים בצורה תקינה ורציפה;

15.7.2.    יצירת קשר כאמור בתנאי השימוש;

15.7.3.    שליחת מסרים שיווקיים;

15.7.4.    מסירת מידע לצדדים שלישיים לשם אספקת השירותים על ידי החברה, לרבות לצורך הנפקת הכרטיס הנטען, לצרכי אבטחת מידע, לצרכי אחסון בענן או למניעת שימוש לא מורשה בשירותים או בעת שימוש לרעה.

15.7.5.    התאמת, פיתוח ושיפור השירותים; 

15.7.6.    כל שימוש אחר אשר למטרתו נרשם מאגר המידע של החברה לפי חוק;

15.8.    ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש במידע שנאסף אודותיך, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות הצטרפות לשירותים). מובהר כי כלל המידע האמור נמסר על ידך לחברה מרצונך החופשי ולא מכח חובה חוקית.

15.9.    חלק מהשירותים יופעלו באמצעות ספקי משנה כאמור בסעיף ‏13 לעיל. אתה מסכים כי לצורך קבלת שירותים אלו החברה תהיה רשאית למסור את המידע שנמצא ברשותה לספקי המשנה ולכל צד שלישי, אשר מעורבותו נדרשת לצורך קבלת השירותים המבוקשים כאמור.

15.10.    הינך מסכים כי החברה תהיה רשאית למסור את המידע שנמצא ברשותה לכל גורם מוסמך על פי דין או אם תידרש לכך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות בכל בו יתגלה כי פעולותיך מהוות הפרה של הוראות. מידע שיימסר כאמור הוא מסוג המידע שמותר לחברה למסור לפי החוק. 

15.11.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשתף את המידע עם צדדים שלישיים במקרים המפורטים במדיניות הפרטיות. 

15.12.    בהסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הינך מאשר שלא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לפגיעה בסודיות או בפרטיות ביחס למידע שנמסר או נאסף על ידך במסגרת השירותים.

15.13.    לצורך קבלת השירותים על פי תנאי השימוש החברה נדרשת להעביר ולקבל המידע בנוגע לשירותים או כל מידע הנמצא לגביך ברשותה או ברשות מקס. בהסכמה לתנאי השימוש הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי החברה תהיה רשאית, בכל עת, למסור למקס, ומקס תהיה רשאית, בכל עת, למסור לחברה, לפי בקשתה, כל מידע בנוגע לשירותים. 

15.14.    הינך מאשר כי לצורכי גבייה החברה תהיה רשאית בכל עת למסור לכל גוף פרטים אודותיך וכל גוף יהיה רשאי למסור לחברה, לפי בקשתה, כל מידע רלוונטי לצורכי גבייה כאמור. 

15.15.    הינך מאשר ונותן את הסכמתך לחברה לפנות לכל גוף המחזיק אודותיך מידע כלשהו לשם קבלת מידע אודות שירותים דומים ונתונים פיננסיים, לרבות לצורך קבלת מידע על כרטיסים שהונפקו לך או כל פרט אחר רלוונטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לצורך מתן השירותים, ומאשר לכל גוף כאמור למסור את המידע לחברה. 

15.16.    ידוע לך שהמידע שנמסר על ידיך לחברה דרוש לצורך קבלת החלטה על מתן השירותים. הינך מצהיר כי מידע כאמור נמסר מרצונך בלבד ולא חלה עליך חובה חוקית למוסרו. 

15.17.    הינך מאשר כי המידע שנמסר על ידך לחברה יוחזק, כולו או חלקו, במאגרי מידע, ממוכנים או אחרים, אצל החברה ואצל מקס (בהתאם להסכם מחזיק הכרטיס של מקס). 


16.    אבטחת מידע

16.1.    מערכות החברה, מעצם היותן מבוססות על תכנות, חומרה ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מעין אלו, לרבות וירוסים, סוסים טרויאנים, רוגלה, פריצה, התחזות לשרתי החברה ומערכותיה ואף וייתכנו הונאות מקוונות אחרות. החברה עושה את כל המאמצים לשמירה על אבטחת המידע במסגרת לשירותים, כפי שנדרש על פי דין. על אף האמור, מובהר כי ככל מערכת שירותים המחוברת לרשת האינטרנט ועל אף השימוש במערכות וכלים מתקדמים לאבטחת מידע, עשויים להיגרם שיבושים שונים בשירותים, לרבות פריצה של אבטחת המידע של החברה, גישה למערכות החברה ולפרטים המאוחסנים אצלה, וייתכנו נזקים או הפסדים עקב קרות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי מידע, פגיעה בפונקציות התוכנה ובביצוע הוראות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בקבלת השירותים (לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה שתינתן על ידך ועוד). 

16.2.    מובהר כי החברה תפעל בהתאם להוראותיך או בהתאם להוראות מי שנחזה אליך, בכפוף להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. לפיכך, באחריותך לנקוט את כל המאמצים לשמירה על אבטחת המידע שלך באמצעים שנמצאים ברשותך, ולמנוע שימוש לרעה בארנק האלקטרוני ובשירותים על ידי גורם לא מורשה. בין היתר, באחריותך לוודא כי המכשיר החכם נמצא בשימושך האישי בלבד ואינו ניתן לגישה של אף גורם אחר (לרבות באמצעות נעילת הגישה למכשיר החכם באמצעי שידוע רק לך). 

16.3.    כדי להקטין את הסיכונים הפוטנציאליים, עליך להקפיד לפעול על פי הוראות תנאי שימוש אלו ובפרט הוראות אבטחת המידע של החברה. עליך להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בארנק האלקטרוני, לרבות במקרה של חשש לשימוע לרעה במכשיר החכם שלך או בכל פרט זיהוי שלך כאמור בסעיף ‏14 לעיל. במקרה של חשש לחשיפת פרטי הגישה שלך לשירותים יש להחליף את פרטיך וליצור קשר עם החברה מידית. כל הפרה של נוהלי אבטחת המידע כאמור תטיל את האחריות המלאה עליך בלבד.

16.4.    הגישה לשירותים אפשרית רק באמצעות הרכיב החיוני שברשותך, כהגדרתו לעיל ובחוק. הרכיב החיוני הוא אישי ובלעדי עבורך, והוא ישמש אותך לצורך זיהוי וביצוע פעולות במסגרת השימוש בשירותים. הינך מתחייב לשמור על סודיות הרכיב החיוני שברשותך, לא לגלותו ולא למסרו לאף גורם, ובכלל זה שלא לרשום אותו ולשמור אותו בסמוך או בתוך המכשיר החכם. מובהר כי בכל מקרה בו ייעשה שימוש בארנק האלקטרוני או בשירותים באמצעות הרכיב החיוני האישי שלך תישא באחריות בכפוף לכל הוראות החוק, לרבות ההוראות החלות על מסירת הרכיב החיוני לאחר בידיעה כי עשוי להיעשות בו שימוש בכוונה להונות. 

16.5.    החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או פגיעה כלשהי שייגרמו לך או לכל צד שלישי עקב שימוש ברכיב החיוני ובניגוד להוראות תנאי שימוש אלו על-ידי מי שאינו מורשה לכך כפועל יוצא ממעשה או מחדל שלך. אין באמור כדי לגרוע מאחריות הצדדים על-פי דין.

16.6.    כמו כן מובהר כי החברה לא תהיה אחראית בקרות אירוע אבטחת מידע כאמור בסעיף ‏16 זה לכל שיבוש בנתונים או בביצוע או אי-ביצוע הוראות, וכן כל ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים במערכות החברה או במערכת צד שלישי שמפעיל את השירותים. 

16.7.    החברה לא תישא באחריות במקרה של חשיפה או גילוי מידע על ידך לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש במערכות, כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים בביצוע פעולות כאמור או כל נזק שיגרם כתוצאה מהעברת המכשיר החכם שלך על ידך לגורם אחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר החכם. במקרים אלו אתה מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה.

16.8.    למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר אתה האחראי למכשירך ולאבטחתו. פעולות מסוימות שעשויות להיות מבוצעות על ידך או על ידי מטעמך (למשל "פריצת" מכשיר) עשויות לפגוע באבטחת המידע ומתן השירותים, וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי-חוקיות ואסורות.

16.9.    החברה לא תישא בכל אחריות על נזקים, הפסדים או הוצאות שיגרמו כתוצאה מנסיבות שעליהן אין לה שליטה, לרבות, אך לא רק:

16.9.1.    טעויות, שגיאות או אי דיוקים של תוכן.

16.9.2.    נזקים לסוגיהם הנובעים מגישה והשימוש בארנק האלקטרוני.

16.9.3.    כל הפרעה או הפסקה של תקשורת.

16.9.4.    כל באג, וירוס, סוס טרויאני או דומים לאלה אשר אפשר וישודרו אל או דרך כל אתר, מכשיר, אמצעי תקשורת או פלטפורמה אחרת, רשת חברתית או על ידי כל צד שלישי או כל תוכן שהודבק, נשלח בדואר אלקטרוני, שודר או הושג בכל דרך אחרת.

16.9.5.    תקלות או פרצות במכשיר, במערכת ההפעלה של המכשיר או בכל יישום שהותקן בו.

16.10.    פעולות שתבצע באמצעות הארנק האלקטרוני יחייבו אותך באופן מלא ובלעדי, ואתה פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משגיאה שלך או מפעולה של החברה בהתאם לכל הוראה שתינתן על ידך. 


17.    הודעות ועדכונים

17.1.    במסגרת השימוש בארנק האלקטרוני, החברה תהיה רשאית ליצור איתך קשר באמצעות SMS או דואר אלקטרוני, לרבות במקרים של עדכון תנאי שימוש, שימוש לרעה, הקפאת שירות שטרם שוחררה, פעולה שלא הושלמה או על פי בקשתך. כל הודעה מהחברה תשלח באמצעות פרטי הקשר שמסרת לחברה. ההצטרפות לשירותים וההסכמה לתנאי השימוש מהווה הסכמה לקבלת הודעות ועדכונים כמפורט להלן.

17.2.    החברה תהיה רשאית לשלוח הודעות כאמור, באמצעות אחד או יותר מפרטי הקשר הנמצאים ברשותה, והודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה ונקראה על ידך במועד שליחתה אם נשלחה באמצעות דואר אלקטרוני או SMS. החברה רשאית להסתמך על הפרטים הנמצאים ברשותה ולראות בהם כפרטים מעודכנים לצורך מסירת הודעות כאמור. מובהר כי בכל שינוי בפרטי הקשר שלך עליך להודיע על שינוי הפרטים לחברה בהקדם האפשרי ולעדכן את הפרטים החדשים. 

17.3.    הינך מאשר ומסכים, כי המידע שנמסר על ידך לחברה ומידע אודות הפעולות שנעשו במסגרת השירותים ישמש כדי להציע לך שירותים נוספים מעת לעת, ומאשר לחברה לעשות במידע שימוש לצורכי שיווק ודיוור ישיר, בכפוף לזכויותיך לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשלוח הודעות SMS על פעולות חשודות המעלות חשש לשימוש לרעה, ואשר יש חשד לגביהן כי בוצעו ללא הרשאה וכן כל הודעה תפעולית, על פי שיקול דעתה של החברה, בקשר עם מתן השירותים על פי תנאי השימוש.

17.4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מאשר לחברה לשלוח לך התראות והודעות הנובעות מהשימוש בשירותים בכל אמצעי שעומד לרשותה, לרבות באמצעות משלוח התראות למכשיר החכם, הודעות מתפרצות (Push), באמצעות הדואר האלקטרוני, בהודעות SMS, שיחות טלפון, מענך הרשום במשרד הפנים ובכל אמצעי תקשורת אחר שמסרת את פרטיו לחברה.

17.5.    באפשרותך ליצור קשר עם החברה באמצעים הבאים:

17.5.1.    מוקד השירות הטלפוני שמספרו 9530*;

17.5.2.    כתובת האימייל של החברה: support@opalpay.co.il

17.5.3.    יצירת קשר בהתכתבות עם נציג החברה באמצעות whatsapp שמספרו 053-2377257, בהתאם למדיניות הפרטיות ומדיניות אבטחת המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתעד את ההתקשרויות עמך ולשמור אותן במאגרי המידע שלה לצורכי בקרה, תיעוד ושיפור השירות.


18.    שונות

18.1.    הדין החל על השימוש בשירותים, לרבות תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל העניינים הנוגעים להסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

18.2.    במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר תנאי השימוש. 

18.3.    החברה תהיה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה על פי תנאי השימוש לכל צד שלישי ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכך. מבלי לגרוע בכלליות האמור, לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיך בשימוש בשירותים או בזכויותיך בכספים הנמצאים בארנק האלקטרוני. 

18.4.    שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין בכל עת. 

18.5.    תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך _29/06/2021_

שיחה עם נציג